Pravna obvestila

Splošni pogoji uporabe

Dobrodošli na straneh b2b.btc.si

Prosimo, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje spletne strani b2b.btc.si , ki je last družbe BTC d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: splošni pogoji), saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran b2b.btc.si (v nadaljevanju: spletna stran). Splošni pogoji so veljavni na vseh podstraneh spletne strani. V primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda oziroma uporabe spletne strani ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom oziroma uporabo spletne strani, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v njih privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu oziroma ob vsaki uporabi spletne strani ali strani naših morebitnih podružnic, hčerinskih ali povezanih družb in njihovih straneh, zavezani z navedenimi splošnimi pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur.

Družba BTC d.d. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjenih spletnih straneh.

Družba BTC d.d. se obvezuje, da je delovanje spletne strani v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. 

Družba BTC d.d. se s svojim kvalitetnim poslovanjem trudi, da so vse informacije, objavljene na spletni strani točne in ažurne, kljub temu pa si družba BTC d.d. pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na spletni strani brez predhodne najave. Družba BTC d.d. ne odgovarja za pravilnost in popolnost podatkov na spletni strani in prav tako ne za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Družba BTC d.d. ne preverja vsebine spletnih strani, ki so povezane s to spletno stranjo in zato ni odgovorna za vsebino katerekoli druge strani, ki je na kakršenkoli način povezana s to spletno stranjo.

Dostop do spletne strani je praviloma omogočen 24 ur na dan, vsak dan v tednu.

Zaradi razlogov tehnične ali druge narave si družba BTC d.d. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne strani ali drugače omeji oziroma ustavi delovanje spletne strani.

Dostop in uporaba spletne strani se izvaja na lastno odgovornost in se uporablja le za osebne namene. Do vseh vsebin spletne strani uporabnik lahko dostopa brezplačno.

Vsebine spletne strani,objavljene s strani družbe BTC d.d., so v celoti v slovenskem jeziku. Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, razen stroškov običajne osnovne tarife, ki jo uporabnik običajno plačuje.

Za dostop in uporabo določenih delov spletne strani se zahteva registracija. Pri odprtju uporabniškega računa mora uporabnik posredovati določene podatke, kateri morajo biti točni in ažurni. Uporabnik z registracijo soglaša, da družba BTC d.d. posredovane podatke uporabi za namen delovanja spletne strani. Družba BTC d.d. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnala v skladu z veljavno zakonodajo.

Več o varstvu osebnih podatkov preberite tukaj.

Kako in kje se registriram? in kaj mi prinaša registracija?

Za svoje aktivnosti na spletni strani, opravljene preko uporabniškega računa, uporabnik v celoti pravno odgovarja. Spletna stran se uporablja za osebno rabo in je prepovedana registracija drugih oseb brez njihovega dovoljenja. Družba BTC d.d. uporabniku spletne strani svetuje, da skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Pri tem ga opozarja, da naj se izogiba shranjevanju gesel in uporabniških imen na javnih računalnikih. V primeru utemeljenega suma zlorabe uporabniškega računa s strani tretjih oseb, je uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo BTC d.d.. Družba BTC d.d. ne  odgovarja za zlorabe s strani tretjih nepooblaščenih oseb.

Družba BTC d.d. si prizadeva, da bosta dostop in uporaba spletne strani kar se da varna, vendar pri tem uporabnika opozarja, da so zlorabe še vedno možne. Uporabnik je dolžan spletno stran uporabljati v skladu s splošnimi pogoji in drugimi objavljenimi pravili na tej spletni strani ter vso veljavno zakonodajo, 

Uporabnik je pri uporabi spletne strani b2b.btc.si dolžan predvsem:

 • spoštovati vse veljavne predpise, ki urejajo uporabo te spletne strani,
 • uporabljati spletno stran na način, ki ne povzroča škode ali kakršnih koli drugih nevšečnosti (preobremenitve, preprečitve dostopa, prenašanja virusov idr.) tako na spletni strani, programski ter strojni opremi, družbi BTC d.d., kot tudi ostalim uporabnikom spletne strani in tretjim osebam,
 • se vzdržati ravnanj, ki spodbujajo rasno, politično in versko nestrpnost, diskriminirajo na podlagi narodnostne pripadnosti ali spolne usmerjenosti,
 • se ne posluževati sovražnega govora, uporabe groženj, poniževalnega, opolzkega načina izražanja,
 • spletno stran uporabljati v lastne namene, pri tem je prepovedano kakršnokoli razmnoževanje, spreminjanje, prenašanje, prodajanje, oddajanje vsebin na katerih imajo pravice tretje osebe ali kakršnokoli drugačno kršenje pravic drugih oseb,
 • spoštovati varstvo osebnih podatkov drugih uporabnikov.

Družba BTC d.d. si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja zgornjih določb ali kakršnih koli drugih kršitev uporabi vsa zakonita sredstva, ki so ji na voljo za čimprejšnjo odstranitev nastalih posledic. Ob tem uporabnika opozarja, da lahko v primeru utemeljenega suma zlorabe oziroma možnosti zlorabe uporabniku omeji ali popolnoma onemogoči dostop do spletne strani, zavrne dodelitev uporabniškega imena in/ali zahteva povrnitev nastale škode ter stroškov.

Družba BTC d.d uporabniku na spletni strani omogoča podajanje komentarjev, mnenj, nalaganje fotografij in video vsebin. Za te aktivnosti je potrebna predhodna registracija in prijava v uporabniški račun.

Kako in kje se registriram

Uporabnik se s posredovanjem vsebin na spletno stran zavezuje, da ima na teh vsebinah avtorskopravna upravičenja in da ne obstaja tretja oseba, ki bi lahko uveljavljala kakršnekoli pravice iz tega naslova.

S posredovanjem lastnih vsebin uporabnik spletne strani na družbo BTC d.d. brezplačno, neomejeno in izključno  prenaša materialna avtorskopravna upravičenja, vse za namene delovanja spletne strani.

Uporabnik tako glede na predhodno navedeno med drugim na družbo BTC d.d. prenaša naslednje avtorske pravice:

 • pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem,
 • pravico reproduciranja,
 • pravico javnega prikazovanja in predvajanja,
 • pravico do neomejenega javnega prenašanja vsebin in vsakega drugega podobnega izkoriščanja z vso sedanjo in prihodnjo predvajalno tehniko ter pravica dajanja na voljo javnosti,
 • pravico do predelave vsebin v kakšno koli drugo obliko,
 • pravico do izdelave kopij,
 • ter vse ostale za namen delovanja spletne strani potrebne materialne avtorske pravice.

Družba BTC d.d. ni odgovorna za uporabniške vsebine na spletni strani. Za njih v celoti pravno odgovarja uporabnik, tako nasproti družbi BTC d.d. kot tudi nasproti tretjim osebam. Ob tem si družba BTC d.d. pridržuje pravico brisanja, premikanja ali urejanja uporabniških vsebin, ki so kakorkoli nesprejemljive za objavo.

Uporabnik spletne strani je lahko vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja spletno stran b2b.btc.si. Družba BTC d.d. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro strojne ali programske opreme uporabnika zaradi obiska in operiranja s spletno stranjo ali za kakršnokoli drugo škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno stranjo se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.

O domnevnih kršitvah in zlorabah spletne strani lahko uporabnik družbi BTC d.d. sporoči preko e- pošte na naslov info@btc.si ali po navadni pošti na BTC d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Avtorska zaščita

Vsa tekstualna, slikovna in zvočna vsebina spletne strani je v lasti družbe BTC d.d. in njenih pogodbenih partnerjev ali uporabnikov spletne strani, ki objavljajo svoje vsebine na spletni strani in je kot taka varovana z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije. Vsa programska oprema uporabljena na tej strani je last družbe BTC d.d. 
Vse zaščitene znamke, ki so uporabljene na tej strani, so v lasti družbe BTC d.d. ali so v lasti drugih lastnikov.

Varstvo podatkov

Družba BTC d.d. se obvezuje, da bo varovala osebne podatke fizičnih oseb v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1  z vsemi spremembami). Družba BTC d.d. po določilih Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1  z vsemi spremembami), ki opredeljuje organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter njihovo nepooblaščeno obdelavo.

Licenca za uporabo strani

Družba BTC d.d. vam dovoljuje omejeno dostop do spletne strani za osebno rabo. V dvomu se šteje, da je osebna raba vsaka raba spletne strani, pri kateri uporabnik uporablja spletno stran z izključnim namenom informiranja in komuniciranja za lastne nekomercialne potrebe.

Družba BTC d.d. ne dovoljuje nikakršne drugačne rabe spletne strani, snemanja vsebin, razen shranjevanja v cache brskalnik ali spreminjanja vsebine ali oblike strani, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe BTC d.d. Družba BTC d.d. tudi prepoveduje kakršnokoli drugačno rabo spletne strani, kot na primer uporaba za nadaljnjo prodajo, kopiranje in uporaba katalogov in cenikov ali druge načine uporabe, ki niso zajete v pojem osebne rabe, taki uporabniki pa tudi niso pridobili predhodnega pisnega privoljenja s strani družbe BTC d.d.

Ničesar, kar vsebuje ta spletna stran, ni mogoče tolmačiti kot podelitev licence ali pravice do uporabe blagovne znamke brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe BTC d.d. oz. tretje osebe, ki bi lahko bila lastnik blagovnih znamk, ki so prikazane na tej spletni strani.